Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί το σύνολο σχεδόν των μαθητών που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια υποστηρικτική συμβουλευτική διαδικασία η οποία βοηθάει το νεαρό άτομο να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του και να μπορέσει να μεταβεί, ανάλογα με την επαγγελματική του ωριμότητα, σε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της εργασίας. Μέσα από μια σύνθετη διαδικασία εκπαιδευτικών επιλογών, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός προσφέρει συμβουλευτική στήριξη για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου.

Ο νεαρός μαθητής/ τρία παρά την έλλειψη εμπειριών και επαρκών γνώσεων, καλείται σε μια δεδομένη φάση της ζωής του να λάβει ορισμένες σοβαρές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα πορεία του. Ταυτόχρονα, η αναβολή, ή η μη λήψη απόφασης συνεπάγεται απώλεια πολύτιμου χρόνου για την καριέρα του.

Στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού ακολουθείται μια συστηματική προσέγγιση που αναλύει όλους τους παράγοντες εκείνους, όπως προσωπικότητα, ικανότητα, ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα, δώστε τα άτομα να ανακαλύπτουν ή να δημιουργούν νέους και πιο προσωπικούς, ικανοποιητικούς στόχους, αξίες, ενδιαφέροντα και να δεσμεύονται απέναντι στους στόχους αυτούς.

Στόχος του προγράμματος

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος, είναι να βοηθήσει τους μαθητές του Λυκείου να κατανοήσουν τη διαδικασία των επαγγελματικών επιλογών και να αναπτύξουν το δυναμικό τους, καθώς επίσης να αναγνωρίσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το στάδιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, προκειμένου να λάβουν μέσες και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές αποφάσεις.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η παροχή βοήθειας στο νεαρό μαθητή/ μαθήτρια για κατανόηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων και των μορφωτικών του αναγκών
  • Η ανίχνευση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων του
  • Η επίτευξη σωστής χρήσης από το μαθητή των ατομικών του ικανοτήτων για επαγγελματική ανάπτυξη
  • Η διεύρυνση αυτογνωσίας του παιδιού
  • Η ενθάρρυνση της κρίσης και του συναισθήματος του
  • Η υποβοήθηση του σε διαδικασίες λήψης απόφασης
  • Η έγκυρη πληροφόρηση για σχολές – πανεπιστήμια, καθώς και για την αγορά εργασίας

Τα ερωτηματολόγια και τεστ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες, διορθώνονται μέσω ειδικού προγράμματος σε Η/Υ, απ` όπου προκύπτουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους τομείς ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και ικανοτήτων τους. Ακολουθεί μελέτη των αποτελεσμάτων και βάσει αυτής, γράφονται εκθέσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Στις εκθέσεις αυτές, παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό και κατανοητό, τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του ¨ποιος είμαι, τι θέλω, τι μπορώ να κάνω¨.

Αναφορικά με τα τεστ που χορηγούνται, στον Εναλλακτικό Χώρο Συμβουλευτικής “Ροή”, είναι αναγνωρισμένα και γίνονται από πιστοποιημένη σύμβουλο στη χορήγηση και ερμηνεία ψυχομετρικών εργαλείων. (ΤΕΣΤ):