Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας αντιπροσωπεύει μια συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια  να ενημερωθεί ο συμβουλευόμενος για το πρόβλημα της αγοράς εργασίας, περιλαμβάνει δραστηριότητες αυτογνωσίας και εξερεύνησης των επαγγελματικών και προσωπικών του δυνατοτήτων.

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας βοηθάει έναν συμβουλευόμενο ή μια ομάδα συμβουλευόμενων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορα επαγγελματικά θέματα (πχ. Λήψη επαγγελματικής επιλογής, αντιμετώπιση επαγγελματικής μετάβασης, αντιμετώπιση εργασιακού άγχους ή αναζήτηση εργασίας).

Περιλαμβάνει επίσης, εκτίμηση της κατάστασης που χρειάζεται συμβουλευτική, προσδιορισμό των στόχων, παρεμβάσεις και διατύπωση συμπερασμάτων Πιθανά αποτελέσματα είναι :

  • Αυτογνωσία-προσδιορισμός συγκεκριμένων ικανοτήτων και δυνατοτήτων ανάπτυξης.
  • Πληροφόρηση και προσανατολισμός προς μια καινούργια απασχόληση ή καριέρα.
  • Βελτίωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου για την επιλογή καριέρας για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
  • Στρατηγικές για εργασιακή προσαρμογή σ’ ένα καινούργιο εργασιακό περιβάλλον.
  • Στρατηγικές μείωσης του στρες στο χώρο εργασίας.
  • Στρατηγικές αύξησης του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης.
  • Στρατηγικές συντονισμού προσωπικών και επαγγελματικών ρόλων.
  • Κατάκτηση προσωπικής και επαγγελματικής ισορροπίας.
  • Επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου ψυχικής υγείας.

Ο συμβουλευόμενος κινείται ενεργητικά απέναντι στη καριέρα του και δεν διατηρεί παθητική στάση ενός παρατηρητή ή ενός ‘θύματος’ των κοινωνικών δυναμικών.